ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ

на произвежданите продукти

ISO 22000:2005 определя изискванията за хранителна система за управление на безопасността, когато една организация в хранителната верига трябва да демонстрира способността си да контролират рисковете за безопасността на храните, за да се гарантира, че храните са безопасни по време на консумация от човека.

Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на безопасността на опаковките за храни – ISO 22000/2005, Ръководството на ЕТ”Новема” декларира следните основни принципи, залегнали в политиката по качеството и безопасност

С тази декларация Ръководството на ЕТ”Новема”се ангажира да произвежда и доставя продукти, които съответстват както на приложимите нормативни и стандартизационни изисквания, така и на съвместно договорените с клиентите изисквания за безопасност.

За да изпълни Политиката по безопасност, Ръководството на фирмата си поставя следните конкретни цели:

Непрекъснато да се подобрява ефективността и ефикасността на системата за безопасност на опаковките;

Да се осигуряват необходимите финансови, технически и информационни ресурси за нейното постоянно функциониране и контрол;

Да се извършва преглед на Системата за управление на безопасността през планирани интервали, за да се осигури нейната непрекъсната актуалност;

Персоналът, извършващ дейности, имащи влияние върху безопасността да бъде компетентен на базата на подходящо образование, обучение, умения и опит;

Да се поддържат оптимални условия за функциониране на технологичните инсталации и оборудване чрез подходяща поддръжка;

Да се подобряват необходимите условия за създаване на подходяща и безопасна работна среда;

Да се работи със суровини и материали с най-високо качество, чрез внимателна селекция и оценяване на доставчиците и ефективен входящ контрол;

Намаляване въздействието върху околната среда чрез подходящи действия по рециклиране, третиране и депониране на отпадъците, извършване на системни проверки и прилагане на превантивни действия;

ЕТ „Новема „ декларира, че Политиката по безопасност е разгласена, разбрана, приложена и поддържана на всички нива в Организацията и че тя е подкрепена от измерими цели в съответствие с функциите и приетите равнища в Организацията.

 

Гр.Плевен, aвгуст, 2013г. Управител: Цанко Цанев