ПОЛИТИКА
ПО УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРОДУКТА
С внедряването на Системата за управление ЕТ „Новема-Цанко Цанев“ си поставя за главна цел производство и продажба на безопасни опаковки съгласно изискванията на ISO 22000: 2018.
С настоящата Политика, Ръководството се ангажира да:

  • определя цели по безопасност на продукта;
  • управлява дейностите си във връзка с безопасността на продуктите съгласно приложимото законодателство и всички поети ангажименти, както и в съответствие с международни стандарти за управление;
  • създава условия за осъзнатост на персонала по отношение на принципите, политиката и целите на FSMS, чрез осигуряване на мотивация, обучение и квалификация;
  • управлява използването на наличните материални, човешки и финансови ресурси по начин, гарантиращ ефикасното функциониране на процесите и гарантиране безопасността на продуктите;
  • работи за изграждане на взаимно доверие с клиентите, чрез удовлетворяване на техните изисквания, на база коректност, качество и безопасност на предлаганите опаковки.
  • поддържа взаимоотношения с доставчиците, гарантиращи високо качество на съвместната работа.
  • търси възможности за непрекъснато подобряване на FSMS.
  • Като Управител на ЕТ „Новема-Цанко Цанев“, декларирам личното си участие и ангажимент за поддържане и непрекъснато подобряване ефикасността на Системата за управление и за прилагане на настоящата политика по безопасност на продукта.

    Дата: 10.05.2021 г. Управител /Цанко Цанев/