Въз основа на резултатите от извършената проверка за техническото съответствие и  за съответствие на проведените процедури за избор на изпълнители, Асистентът по проекта

удостоверява съответствието на проекта с техническите изисквания за допустимост и с приложимите по процедурата правила за избор на изпълнители.

Становището се издава на кандидата ЕТ “НОВЕМА-ЦАНКО ЦАНЕВ” за да послужи  пред Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. за кандидатстване по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

 
Програма конкурентоспособност