Декларация за съответствие с изискванията

по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от

опаковки

Производител: ЕТ“НОВЕМА-Цанко Цанев”

БУЛСТАТ 114109288

представляван от Цанко Цанев – Управител

Седалище на фирмата: гр. Плевен, ул.”Иван Вазов”41А

Цех за производство на опаковки: гр.Долни Дъбник, Западна Индустриална Зона

 ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Опаковките, произведени от: ВОРР , LDPE

отговарят на изискванията на чл. 4, ал.1 от Наредбата за опаковките и

отпадъците от опаковки

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно

Закона за управление на отпадъците.

  03.05.2013 г. Производител: Ц.Цанев

Декларация за съответствие с изискванията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки

Производител: ЕТ“НОВЕМА-Цанко Цанев”

БУЛСТАТ 114109288

представляван от Цанко Цанев – Управител

Седалище на фирмата: гр. Плевен, ул.”Иван Вазов”41А

Цех за производство на опаковки: гр.Долни Дъбник, Западна Индустриална Зона

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Опаковките, произведени от: BOPP

отговарят на изискванията на чл. 6, ал.1 от Наредбата за опаковките и

отпадъците от опаковки.

Общо съдържание на тежки метали – 6.4 мг/кг, Общо максимално

допустимо – 100 мг/кг

2. Опаковката е изпитана за съответствие в Изпитвателен Център

АЛМИ ТЕСТ “АЛМИ ТЕСТ” ООД 1113 София, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 24

Протокол № 6611 / 02.05.2012 г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно

Закона за управление на отпадъците.

 03.05.2013 г. Производител:Ц.Цанев

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С изискванията на Наредба №2 за материалите и предметите от пластмаса, предназначени за контакт с храни, актуализирана с ПМС №271/30,10,2012г., обн. В ДВ 85 от 06,11,2012г.

Производител/вносител ЕТ”Новема – Цанко Цанев”, BG 114109288

Представляван от Цанко Цанев – Управител,

Седалище на фирмата гр. Плевен, ул.”Иван Вазов”41А, тел.0886738456

Продукт, за който се отнася:

-Опаковки, произведени от комбиниран материал – ВОРР20µ, производство на „Пластхим“ АД гр.Аксаково и LDPE40µ, производство на „Сила Пласт“ЕООД, гр.Казанлък и лепило UR 7780, производство на Хенкел Германия

Декларирам, че

опаковките са изработени в съответствие с Наредба 2 за материалите и предметите от пластмаса, предназначени за контакт с храни, Регламент 10/2011г. На ЕС за материалите и предметите, изработени от пластмаса, които могат да влязат в контакт с храни и Директива 1994/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки.

Тест за обща и специфична миграцияе извършен в Изпитвателен Център „Алми Тест”, гр.София –№6996/24.10.2012г. и №6997/24.10.2012г.

Заключение на теста:

Граничната стойност на обща миграция е 1.65mg/dm2 и показва, че тествания продукт е съобразно с изискванията по европейската директива 2002/72/ЕС, 2004/19/ЕС, 2005/79/ЕС, 2007/19/ЕС, 2008/39/ЕС и Наредба 975/2009/ЕС за пластмасови изделия, предназначени за контакт с хранителни цели.

  • Препоръчителна температура за третиране и съхранение на пластмасовите изделия, предназначени за контакт с храни – 15-20°С, при относителна влажност 40-60%. Материалът да бъде защитен от силна топлина и светлина. Срок на годност на опаковката: 3 години.

Проследимост:

  • Производителят има система за относителна проследимост както се изисква по член 17.1 от Наредба на ЕС – 1935/2004

 06.02.2014г. Производител: Ц.Цанев