“Новемапринт” е бързоразвива­ща се фирма за производство на гъвкави опаковъчни материали и опаковки. Тя осъществява своята дейност в две основни направле­ния: печат и производство на гъв­кави опаковки от полимерни филми и печат и производство на опаков­ки от хартии.

За реализирането на тази раз­нообразна дейност в областта на гъвкавите опаковки от началото на миналата година фирмата разпо­лага с нова осемцветна флексопе­чатна машина (1100 мм) за печат върху полимерни филми, хартии, алуминиево фолио и комбинирани материали. Машината е снабдена с компютърно управление и видео контрол на производствения про­цес. Изпълнението на многоброй­ните поръчки за печат се допълват от втора 6-цветна флексопечатна машина.

Печатното производство в “Новемапринт” се допълва от въвеждането в края на юли тази година на нов ламинатор Lamiflex E от SOMA Engineering за производ­ство на многослойни материали (тази придобивка е получена в резултат на спечелен европейски проект по програма “Конкурентноспособност 2007-2013). За работата на ламина­тора се използват еднокомпонетни и двукомпонентни полиуретанови лепила без използване на разтво­рители (solventless). Използването на тази технология е предпоставка за получаване на многопластови опаковъчни материали без миг­рация на вредни компоненти към опакованите хранителни продукти.

Фирмата разполага с всички необходими машини за производ­ство на полимерни филми и с маши­ни за рязане и дообработка. Заедно с отдела за дизайн и предпечатна подготовка “Новемапринт” предла­га цялостен технологичен процес за печат и производство на гъвкави опаковъчни материали и опаковки. Най-новата придобивка на дру­жеството е пускането в действие на нова машина за хартиени пликове.

Възможностите на оборудването са производство на хартиени пли­кове от изходен материал с тегло от 25 гр/м2 до 120 гр/м2. Капацитет на машината: 700 бр./мин. Изделията, които могат да се произвеждат са с размери, които могат да обхванат голям диапазон на приложение. С възможност за фалта от 12 до 50 мм, а също и без фалта. Предлага се и вариант на опаковки с прозрачен полипропиленов прозорец по дъл­жина на изделието, с дебелина 20 микрона.

С тази инвестиция фирмата ще помогне на своите клиенти да отго­ворят на новите тенденции на паза­ра, както и да се справят с изисква­нията на Българското и Европейско законодателство за замяна на поли­етиленовите пликове с екологични материали.

Хартиените пликове покриват европейските стандарти. Хартията се рециклира 100% и не замърсява околната среда.

Новото производство ще бъде насочено: за производство на пликове за хляб, хлебни изделия, пликове за фармацията, болници, заведения за бързо хранене, даже и за насипни изделия в магазините за железария.

За всички видове опаковъчни материали и опаковки фирмата притежава сертификат ISO 22000- 2005 за безопасност на храните, с който гарантира качеството на продукта и съобразяване със зако­нодателството на страните от евро­пейската общност.